Adrenalinové dárky pro muže, relaxační dárky pro ženy, zážitky pro každého. Dárujte zážitek v podobě dárku.

http://www.zazitky-pro-kazdeho.cz/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/732304Akce_01.jpg http://www.zazitky-pro-kazdeho.cz/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/591894Header_01.jpg http://www.zazitky-pro-kazdeho.cz/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/312264Header_02.jpg http://www.zazitky-pro-kazdeho.cz/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/563035Header_03.jpg
Zážitky pro každého.cz Obchodní podmínky

symbol_30Všeobecné obchodní podmínky

Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.zazitky-pro-kazdeho.cz. Kupující učiněním objednávky v internetovém obchodě www.zazitky-pro-kazdeho.cz stvrzuje, že bezvýhradně akceptuje tyto všeobecné obchodní podmínky vyhlášené dodavatelem. Vztahy mezi kupujícím a dodavatelem se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou závazné pro obě smluvní strany.

I. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva
Jedná se o kupní smlouvu, smlouvu o dílo, případně o jakoukoliv jinou smlouvu (dále jen smlouva), pokud smluvními stranami jsou na jedné straně kupující a na druhé straně dodavatel.

Kupující
a)
Jde o osobu, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
b) Jde o podnikatele, který užívá služby či nakupuje výrobky za účelem svého podnikání s těmito službami nebo výrobky.

Dodavatel
Osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jde o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů poskytuje služby nebo dodává kupujícímu výrobky.

Internetový obchod
Elektronický obchod či jiný objednávkový systém provozovaný na internetu dodavatelem, jenž nabízí zboží nebo služby kupujícímu.

Spotřebitelská smlouva uzavíraná prostřednictvím internetu
Smlouva, pro jejíž uzavření byl použit prostředek komunikace na dálku (internet), který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Při použití internetu musí být obsahem návrhu smlouvy informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu nutných náležitostí podle obecných právních předpisů. Tyto informace musí být poskytnuty jasným a srozumitelným způsobem s přihlédnutím k zásadám dobré víry, dobrých mravů a k ochraně osob, zejména nezletilých nebo spotřebitelů.

Uzavření smlouvy
Objednávka kupujícího je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu dodavatele kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany dodavatele). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a dodavatelem vzájemná práva a povinnosti. Je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas. Dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely. Do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela).

II. Informace o uzavřené spotřebitelské smlouvě

Obecné informace

a) Veškeré objednávky podané jedním z níže uvedených způsobů jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace, a že s nimi bezvýhradně souhlasí.
b) Objednávka je návrhem smlouvy. Smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
c) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

d) Místem dodání adrenalinového dárku (dárkového certifikátu) dodavatelem je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři (pokud není dohodnuto jinak).
e) Vlastnické právo k adrenalinovému dárku (dárkovému certifikátu) přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením smluvní ceny.

f) Platnost adrenalinového dárku (dárkového certifikátu) dodavatele je ukončena okamžikem využití objednané služby nebo vypršením doby platnosti adrenalinového dárku (dárkového certifikátu), která činí 6 měsíců ode dne vystavení adrenalinového dárku (dárkového certifikátu).
g) Vyplněním objednávkového formuláře, či jakékoliv jiné závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.zazitky-pro-kazdeho.cz, dává kupující bezvýhradný souhlas dodavateli ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.
h) Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Nebrání-li tomu okolnosti na straně jedné ze smluvních stran, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.
i) Uzavřená smlouva je dodavatelem služby archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně, dle potřeby editovat.

Ochrana osobních údajů
a) Provozovatel internetových stránek www.zazitky-pro-kazdeho.cz, se zavazuje respektovat a chránit vaše osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
b) Osobní a fakturační údaje, potřebné pro komunikaci s objednávajícím (kupujícím) i příjemcem služeb, budou použity výhradně pro účely objednávkového systému, pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému. Provozovatel internetových stránek www.zazitky-pro-kazdeho.cz si vyhrazuje právo s použitím těchto údajů informovat kupujícího o připravovaných aktivitách - slevy, akce apod. Provozovatel internetových stránek www.zazitky-pro-kazdeho.cz se zavazuje, že osobní a fakturační údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně.
c) Objednáním adrenalinového dárku (dárkového poukazu) objednávající (kupující) souhlasí s tím, že jeho osobní údaje v rozsahu kontaktních údajů, tedy titul, jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, adresa a také fakturační údaje mohou být použity k výše uvedenému účelu na dobu časově neomezenou.
d) V případě, kdy je příjemcem služeb osoba odlišná od kupujícího, tak kupující prohlašuje, že má předchozí souhlas od příjemce služeb s poskytnutím jeho/jejich osobních údajů.
e) Webové stránky provozovatele internetového obchodu mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky a provozovatel internetového obchodu není odpovědný za obsah těchto webových stránek a za služby nabízené na těchto webových stránkách.

III. Objednání zboží a služeb

Objednaní zboží nebo služeb dodavatele, jenž opravňuje držitele k plnému využití daných služeb lze realizovat těmito způsoby:

Objednávky
a) Prostřednictvím objednávkového formuláře na www.zazitky-pro-kazdeho.cz
b) Elektronickou poštou na adrese info (zavináč) zazitky-pro-kazdeho (tečka) cz
c)
Telefonicky na telefonních číslech: +420 606 75 66 16 nebo +420 731 194 278.

Potvrzení objednávky
Objednávka je přijata do 10 minut od odeslání objednatelem (kupujícím), potvrzení přijetí objednávky následuje elektronicky na e-mailovou adresu zadanou objednavatelem (kupujícím).

IV. Balné, dopravné a způsob převzetí

Dodavatel se zavazuje dodat adrenalinový dárek (dárkový certifikát) kupujícímu nebo třetí osobě uvedené v objednávce na místo uvedené v objednávce. Místem dodání je místo takto označené objednatelem (kupujícím) v objednávkovém formuláři či při telefonické objednávce nebo dalších výše uvedených možnostech realizace objednávky. Za doručení adrenalinového dárku (dárkového certifikátu) kupujícímu se považuje jeho převzetí objednavatelem (kupujícím) nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání. Kupující svým podpisem stvrzuje převzetí adrenalinového dárku (dárkového certifikátu) od dopravce nebo při osobním odběru.

V. Plnění služeb dodavatelem

Objednaná a zaplacená služba bude poskytnuta držiteli adrenalinového dárku (dárkového certifikátu) nebo osobě uvedené při rezervaci termínu. Adrenalinový dárek (dárkový certifikát) může být převeden na další (třetí) osobu, přičemž převádějící adrenalinového dárku (dárkového certifikátu) je povinen informovat nového oprávněného o právech a povinnostech plynoucích ze smlouvy, kterou on nebo objednatel (kupující) služeb uzavřel se společností dodavatele a to až do chvíle, kdy oprávněná osoba uplatní vůči dodavateli služeb nárok na poskytnutí služeb. Adrenalinový dárek (dárkový certifikát) nemůže být jakýmkoliv způsobem směněn za peníze.

VI. Platnost adrenalinového dárku (dárkového certifikátu)

Platnost adrenalinového dárku (dárkového certifikátu) je 6 měsíců ode dne vystavení. Po vypršení této lhůty si provozovatel internetových stránek www.zazitky-pro-kazdeho.cz vyhrazuje právo nevytvořit rezervaci termínu na základě propadlého adrenalinového dárku (dárkového certifikátu). Platnost adrenalinového dárku (dárkového certifikátu) je možné prodloužit o 3 měsíce na základě úhrady jednorázového smluvního poplatku ve výši 1000 Kč bez DPH a to nejpozději v den skončení platnosti adrenalinového dárku (dárkového certifikátu).

VII. Cena a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na kupní ceně objednaných služeb adrenalinového dárku (dárkového certifikátu), které zprostředkuje provozovatel internetových stránek www.zazitky-pro-kazdeho.cz. a které budou poskytnuté příjemci služby. Tato cena je uvedena na www.zazitky-pro-kazdeho.cz, dále v závazné objednávce nebo sdělena telefonicky při telefonické objednávce, přičemž platí cena uvedená v okamžik uzavření kupní smlouvy. Cena je vždy uvedena s DPH. Cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na adrese www.zazitky-pro-kazdeho.cz. Jiné způsoby úhrady jsou možné pouze po předchozí dohodě s pověřeným pracovníkem dodavatele.

VIII. Zpoplatnění dopravy a balného

Ke kupní ceně bude připočten paušální poplatek stanovený v závislosti na způsobu zvolené dopravy v rámci České republiky a v závislosti na výši ceny zboží.
a) poštovné není dodavatelem účtováno v případě využití rozvozu adrenalinového dárku (dárkového certifikátu)(pouze Praha)
b)
poštovné v jednorázové výši 350 Kč je dodavatelem účtováno v případě využití dopravy pomocí kurýrní služby (pouze v Praze)
c) poštovné v jednorázové výši 99 Kč je dodavatelem účtováno v případě dodání dárkového certifikátu na dobírku
d) poštovné v jednorázové výši 79 Kč je dodavatelem účtováno v případě dodání dárkového certifikátu pomocí České pošty při platbě převodem
e) poštovné není dodavatelem účtováno v případě osobního odběru na provozovnách smluvních partnerů
f) balné není dodavatelem zpoplatněno

IX. Dodání zboží adrenalinového dárku (dárkového poukazu)
a způsob převzetí

Objednaný adrenalinový dárek (dárkový certifikát) je expedován nejpozději do 2 pracovních dnů po splnění těchto podmínek:
a) potvrzení přijetí objednávky
b) provedení dohodnutého způsobu platby dodavateli resp. úplná úhrada služeb dodavatele

Doručení na dobírku případně bez dobírky
Zboží je standardně zasíláno externím dopravcem (Česká pošta, s.p.) na dobírku nebo bez dobírky. Dopravce doručuje zásilky v pracovních dnech do 2 pracovních dnů od okamžiku expedice. V případě, že dopravce kupujícího nezastihne na uvedené adrese, zanechá v poštovní schránce lístek s telefonním číslem pobočky (v případě doručovatele České pošty, s.p.), do jehož regionu adresát patří. Kupující může zavolat na uvedené telefonní číslo a dohodnout čas a místo dodání, dle potřeby. Po dobu 7 dnů je zásilka kupujícího uskladněna na pobočce dopravce (České pošty, s.p.).

Osobní odběr na provozovně smluvního partnera
Kupující se zavazuje odebrat zboží na provozovně smluvního partnera. Dodavatel vyzve kupujícího k odběru zboží telefonicky nebo e-mailem podle údajů na objednávce a to nejpozději do jednoho pracovního dne ode dne splnění výše uvedených podmínek pro dodání zboží.

X. Storno objednávky

Ze strany dodavatele
a) Provozovatel internetových stránek www.zazitky-pro-kazdeho.cz může odstoupit od smlouvy bez náhrady škody v případě vypršení platnosti adrenalinového dárku (dárkového certifikátu), která je vyznačena na dárkovém certifikátu. V době platnosti adrenalinového dárku (dárkového certifikátu) lze dárkový poukaz prodloužit na dalších 3 měsíce za smluvní částku 1000 Kč bez DPH. Prodloužení platnosti je nutné dohodnout telefonicky nebo e-mailem nejpozději v den propadnutí adrenalinového dárku (dárkového certifikátu).
b) Provozovatel internetových stránek www.zazitky-pro-kazdeho.cz může odstoupit od smlouvy v případě zrušení nebo neposkytnutí služeb poskytovaných externími dodavateli a to s nepeněžitou náhradou škody v podobě jiné aktivity v hodnotě původní sjednané služby za adrenalinový dárek (dárkový certifikát). O zrušení služeb za adrenalinový dárek (dárkový certifikát) je provozovatel internetových stránek www.zazitky-pro-kazdeho.cz povinen informovat nejpozději při rezervaci termínu na uplatnění adrenalinového dárku (dárkového certifikátu).
c) Provozovatel internetových stránek www.zazitky-pro-kazdeho.cz může odstoupit od smlouvy z důvodů porušení povinností příjemce služby (kupujícího), stanovených touto smlouvou, a to bez náhrady škody.
d) Provozovatel internetových stránek www.zazitky-pro-kazdeho.cz může odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a to s plnou peněžitou náhradou v hodnotě adrenalinového dárku (dárkového poukazu).

Ze strany kupujícího
a) Příjemce služby může odstoupit od smlouvy v případě hrubého a prokazatelného porušení povinností provozovatel internetových stránek www.zazitky-pro-kazdeho.cz.
b) Příjemce služby může odstoupit od smlouvy dle Občanského zákoníku - spotřebitelské smlouvy - část I., hlava pátá par. 53 odstavec 7 a to do 14 dnů pokud již nenastalo plnění smluvního vztahu. V tomto případě má příjemce právo na odstoupení od smlouvy bez nutnosti uvádění důvodu.
c) Příjemce služby může odstoupit od smlouvy z důvodů porušení povinností kupujícího, stanovených touto smlouvou, a to bez náhrady škody. Odstoupení od smlouvy některé ze smluvních stran se provádí písemně, a to nejpozději do 2 dnů od skutečnosti, na jejímž základě je možné od smlouvy odstoupit.

XI. Rezervace termínu a zrušení rezervace

Rezervace termínu
Rezervace termínu na uplatnění adrenalinového dárku (dárkového certifikátu) a místa konání konkrétní aktivity (adrenalinového dárku – dárkového certifikátu) musí být sjednána s provozovatel internetových stránek www.zazitky-pro-kazdeho.cz do data platnosti adrenalinového dárku (dárkového certifikátu) uvedeného na dárkovém poukazu se jménem a názvem adrenalinového dárku. Po marném uplynutí této lhůty již provozovatel internetových stránek www.zazitky-pro-kazdeho.cz nemůže zaručit poskytnutí objednané služby. Rezervaci termínu a místa konání aktivity (adrenalinového dárku) se provozovatel internetových stránek www.zazitky-pro-kazdeho.cz zavazuje zabezpečit kupujícímu nebo osobě uvedené v objednávce služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Rezervace je závazná. Je nutné, aby objednávka rezervace termínu a místa konání byla provedena nejméně 1 měsíc před samotným uskutečněním adrenalinového dárku (aktivity).

Zrušení rezervace

Ze strany společnosti dodavatele:
a)
Rezervaci termínu je možné zrušit nejpozději 1 pracovní den (do 18:00 hod.) před sjednaným termínem rezervace. Kupující má právo na sjednání nového termínu rezervace v rámci platnosti adrenalinového dárku (dárkového certifikátu). Kupující má v tomto případě právo sjednat nový termín realizace adrenalinového dárku v rámci platnosti adrenalinového dárku (dárkového certifikátu).
b) Při zrušení rezervace kvůli nepřízni počasí (pokud má vliv na uskutečnění objednané služby adrenalinového dárku) má kupující adrenalinového dárku (dárkového poukazu) právo na sjednání nového termínu v rámci platnosti adrenalinového dárku (dárkového certifikátu) bez náhrady škody.
c) Při zrušení rezervace z důvodu technických nebo zdravotních problémů na straně provozovatele služby nebo dodavatele má kupující adrenalinového dárku (dárkového certifikátu) právo pouze na sjednání nového termínu v rámci platnosti adrenalinového dárku (dárkového certifikátu) bez náhrady škody.

Ze strany kupujícího (objednavatele):
a) Rezervaci termínu na uplatnění adrenalinového dárku (dárkového certifikátu) je možné zrušit nejpozději 3 pracovní dny (do 12:00 hod.) před sjednaným termínem rezervované aktivity (adrenalinového certifikátu) a sjednat termín nový v rámci platnosti adrenalinového dárku (dárkového certifikátu).
b) Zruší-li kupující (objednavatel) termín rezervace ve lhůtě kratší, než 2 dny před sjednaným termínem rezervace, je sjednaný termín rezervace považován za uskutečněný a dodavateli náleží náhrada škody ve výši 100% kupní ceny dárku (adrenalinového dárku, dárkového certifikátu).

XII. Uplatnění reklamace

Provozovatel internetových stránek www.zazitky-pro-kazdeho.cz je povinna zajistit osobě uvedené v objednávce poskytnutí služeb specifikovaných v adrenalinovém dárku (dárkovém certifikátu) v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy. Jakékoliv reklamace musí kupující uplatnit písemně u provozovatel internetových stránek www.zazitky-pro-kazdeho.cz bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti dnů od uskutečnění služby. Provozovatel internetových stránek www.zazitky-pro-kazdeho.cz je povinen oznámit kupujícímu své stanovisko k porušení povinností nejpozději do 30 dnů od doručení písemného uplatnění reklamace. Dojde-li k objektivním okolnostem nezávislým na vůli provozovatel internetových stránek www.zazitky-pro-kazdeho.cz, v jejichž důsledku příjemce služby (kupující) nebo další osoby jím určené, plně nevyčerpal zaplacené služby, nevzniká příjemci služby (kupujícímu) nárok na slevu z ceny těchto služeb (pokud není dohodnuto jinak).

XIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách dodavatele v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním objednávkového formuláře kupující bezvýhradně přijímá veškerá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží nebo služeb včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu www.zazitky-pro-kazdeho.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto všeobecných obchodních podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné s účinnosti od 1.11.2009

ZÁKAZNICKÁ LINKA

Využijte služeb naší zákaznické linky +420 606 756 616. Jsme Vám k dispozici každý den od 8:00 - 18:00.

PŘEKVAPTE SVÉ BLÍZKÉ

Zdarma osobně předáme zásilku obdarovanému za Vás a tím zvýšíme jeho překvapení. Více >>

DOKUMENTACE ZÁŽITKU

Podělte se s přáteli o Váš zážitek. Vytvoříme Vám DVD a FOTO dokumentaci z celé akce.

FIREMNÍ AKCE

Sestavíme pro Vás na přání den plný adrenalinových zážitků, včetně dopravy na místo. Více >>